Filtrowentylacja – obliczmy korzyści energetyczne

Stosowanie filtrowentylacji spawalniczej w wentylacji stanowiskowej, ogólnej czy w systemach wyporowych push-pull przy recyrkulacji powietrza po jego filtracji, daje ogromne oszczędności energii. Brak potrzeby ogrzewania powietrza cyrkulującego w hali to olbrzymia korzyść energetyczna w stosunku do systemów wywiewu powietrza zużytego oraz nawiewu powietrza świeżego z jego grzaniem.

Oszczędności energetyczne wynikające z zastosowania urządzeń filtrowentylacyjnych o przykładowych wydajnościach 4000, 6000 i 8000 m³/h (co odpowiada naszym urządzeniom  CleanAir 4000 / 6000 / 8000) przedstawiono w poniższej tabeli, przy założeniu temperatury wewnątrz hali +14°C i dla pracy jednozmianowej w całym okresie grzewczym.

Wywiew / nawiew z grzaniem powietrza Zapotrzebowanie na energię
4.000m3/h 20.560 kWh
6.000m3/h 30.840 kWh
8.000m3/h 41.120 kWh

Szczegółowy algorytm obliczania oszczędności finansowych za okres sezonu grzewczego płynących z zastosowania filtrowentylacji z recyrkulacją powietrza, w stosunku do wywiewu i nawiewu powietrza świeżego z jego ogrzaniem, przedstawia kolejna tabela.

Zastosowanie urządzenia CleanAir 8000 i wykorzystanie recyrkulacji, a wyrzut powietrza na zewnątrz.

Zapotrzebowanie energii za okres grzewczy do dogrzania powietrza w hali do 14°C:  41 116 KWh
Koszt ogrzewania za okres grzewczy: 10279 pln
Założenia:
Praca jednozmianowa: 8h.
Koszt 1kWh ciepła: 0,25zł.
Wyrzut powietrza na zewnątrz 8.000m3/h.
Zapotrzebowanie mocy w danym miesiącu  Qn=V/3600 * p *Cp * (Tn-Tz) [kW]
V-strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]
p-gęstość powietrza [kg/m3], przyjmujemy 1,2 [kg/m3]
Cp-ciepło właściwe powietrza, przyjmujemy 1,005 [kJ/kg 0K]
Tn-temp. powietrza nawiewanego
Tz-temp. powietrza zewnętrznego
Zapotrzebowanie energii w danym miesiącu  En=Qn x 184 rbg [kWh]

Oszczędności na ogrzewaniu za okres sezonu grzewczego

Miesiące X XI XII I II III IV
Średnie miesięczne
temperatury w dzień  0C
+8,2 +3,2 -1,0 -3,3 -2,1 +1,9 +7,7
Temperatura powietrza nawiewanego  0C 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Energia zużywana miesięcznie
przy pracy jednozmianowej kWh
2.859 5.325 7.395 8.528 7.938 5.965 3.106