Wentylacja spawalni – podstawy prawne i wymagania

Wymagania jakie stawiane są przy pracach spawalniczych obejmujących spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali oraz tworzyw termoplastycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U. nr 40 poz.470.

W przywołanym rozporządzeniu określone jest, że pomieszczenia spawalni powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Natomiast ściślejsze są określenia dotyczą stałych stanowisk spawalniczych, na których istnieje możliwość emisji szkodliwych pyłów i gazów, które to stanowiska powinny być wyposażone w instalacje wentylacji stanowiskowej.

Wartości normatywów higienicznych określają najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) i są podane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. Dz.U. nr 217 z dnia 18.12.2002r. poz.1833, z późniejszymi zmianami w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

NDS dla pyłów kształtują się następująco: / dane zawrzeć w tabeli/

1.Pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 50%

  • pył całkowity 2,0mg/m3
  • pył respirabilny 0,3mg/m3

2.Pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę od 2% do 50%

  • pył całkowity 4,0mg/m3
  • pył respirabilny 1,0mg/m3

3.Inne nietrujące pyły przemysłowe, w tym pyły zawierające wolną krystaliczną

  • krzemionkę poniżej 2%
  • pył całkowity 10,0mg/m3

Wszelkie prace montażowe w zakresie wentylacji ogólnej, stanowiskowej oraz filtrowentylacji jako instalacje wbudowane w obiekt wymagają zgłoszenia robót we właściwym Urzędzie w Nadzorze Budowlanym. Inwestor jest tym, który powinien uzyskać niezbędne pozwolenia na prowadzenie prac w zakresie montażu instalacji wentylacyjnych. Prace te mogą być prowadzone:

  • na podstawie zgody właściwego Urzędu wg zgłoszenia robót budowlanych
  • na podstawie pozwolenia na budowę z koniecznością wykonania projektu i z uzgodnieniami w Sanepidzie.

O trybie uzyskania pozwolenia decyduje właściwy Urząd.