Wentylacja spawalni – wymagania i podstawy prawne

Wymagania jakie stawiane są przy pracach obejmujących spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali oraz tworzyw termoplastycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U. nr 40 poz.470.

Wspomniane rozporządzenie mówi, iż pomieszczenia spawalni powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Nieco ściślej są omówione zagadnienia dotyczące stałych stanowisk spawalniczych, na których istnieje możliwość emisji szkodliwych pyłów i gazów – te stanowiska powinny być wyposażone w instalacje wentylacji stanowiskowej.

Wartości normatywów higienicznych określają najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) i są podane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. Dz.U. nr 217 z dnia 18.12.2002r. poz.1833, z późniejszymi zmianami w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

NDS dla pyłów kształtują się następująco:

  1. 1. Pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 50%:
  • pył całkowity 2,0mg/m³
  • pył respirabilny 0,3mg/m³

2. Pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę od 2% do 50%:

  • pył całkowity 4,0mg/m³
  • pył respirabilny 1,0mg/m³

3. Inne nietrujące pyły przemysłowe, w tym pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%:

  • pył całkowity 10,0mg/m³

Wszelkie prace montażowe w zakresie wentylacji ogólnej, stanowiskowej oraz filtrowentylacji jako instalacje wbudowane w obiekt, wymagają zgłoszenia robót we właściwym Urzędzie w Nadzorze Budowlanym. Inwestor powinien uzyskać niezbędne pozwolenia na prowadzenie prac w zakresie montażu instalacji wentylacyjnych. Prace te mogą być prowadzone:

  • na podstawie zgody właściwego Urzędu wg zgłoszenia robót budowlanych,
  • na podstawie pozwolenia na budowę z koniecznością wykonania projektu i z uzgodnieniami w Sanepidzie.

O trybie uzyskania pozwolenia decyduje właściwy Urząd.